Ateizm ve Türkçe Bibliyografyası

Ateizm: Tanrıya Reddiye mi?

İnsanın dünyaya gelişinden itibaren en önemli mevzulardan biri inan-inanma problemi olmuştur. Eski çağlarda gücün simgesi olan şeyler tanrı olarak algılanmıştır. Bu durum politesit bir anlayışın gelişmesine yol açmıştır. Bu anlayış zaman zaman yerini tektanrı anlayışına bırakmıştır. Ama tanrıyı anlama ve anlamlandırma umumî olarak mütevekkil bir yapı içinde değerlendirilmiştir. Çünkü soyut bir kavram için somut fikirler ortaya koymak her şeyi daha mahdudlaştırmıştır. Gerçek olan şu ki Tanrıyı konuşmak daha doğrusu Tanrı hakkında konuşmak hep memnu bir meyve olarak görülmüştür. Tabii ki anlama gayesinin yek bir ciheti yok. Mevzu teoloji kavramı içinde değerlendirilmiş olsa da, felsefi söylemler perspektifi daha da genişletmiştir. Özellikle kelamî geleneğin, tanrı fikrine olan katkıları düşünülürse fikirlerin farklılaşmasında bu geleneğin büyük faydası olmuştur. Daha sonra Tanrı üzerine yapılan münakaşalar varlık ve yokluk kavramları içinde anlaşılmaya çalışılmıştır. Eğer bir tanrıya inanmak sorun değilse, inanmamak da sorun olmamalıydı. Bu fikri tezahür zamanla kendisini Ateizm hareketi olarak tanımlayacaktır. İlk başlarda bu hareket Tanrıya reddiye olarak algılansa da, sonraları Tanrı fikrine olan katkıları göz önüne alındığında müspet yanları da ortaya çıkmıştır. Bu fikri hareketin literatürünü taramak suretiyle bir Ateizm bibliyografyasının elzem olduğunu düşündüm ve bir çalışma hazırladım. Umarım ilerde daha iyi çalışmalar yapılacaktır.

AKDEMİR, Ferhat, Ateizm ve Sosyo-Politiği, Lazer Yay., I. baskı, Ankara 2007, 159 s.

ALTAYTAŞ, Muhammed, Çağdaş İnkarcılık, Ensar Yay., İstanbul 2007, 116 s.ARICAN, M. Kazım, Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, İz Yay., İstanbul 2004, 192 s.

ARIK, Emin, Ateizm’den İnanca, Marifet Yay., 3. baskı, İstanbul 1997, 256 s.

ARTEMBEV, Artur Igoreviç, Ateizm, Religiya, Liçnosti, Kazahstan/Alma-Ata 1991, 208 s.

ASLAN, Adnan, Dinî Çoğulculuk, Ateizm ve Geleneksel Ekol/Eleştirel Bir Yaklaşım, İsam Yay., I. Baskı, İstanbul 2009, 165 s.

ASLAN, Adnan, Tanrı’nın Varlığına Dair Argümanlar: Ateist Din Felsefesi Eleştirisi, İsam Yay., İstanbul 2007, 144 s.AYDINER, Furkan, Rabbini Arayan Thomas, Nesil Yay., İstanbul 2006, 174 s.

AYDINER, Furkan, Rabbini Arayan Thomas 2/Ateist Thomas'a Kur'an'dan Cevaplar, Nesil Yay., İstanbul 2007, 285 s.

AYDINER, Furkan, Atasını Kaybeden Ateist/Rabbini Arayan Thomas 3, Nesil Yay., İstanbul 2009, 285 s.

AYNÎ, Mehmed Ali, Ateizm Aynasında Tevfik Fikret, Sadeleştiren: Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu, Yeni Çizgi Yay., Ankara 1997, 91 s.

BOTTON, Alaın de, Ateistler İçin Din, Çev. Ayşe Ece, Sel Yay., İstanbul 2011, 302 s.

CAMPİLLO, Antonio Lopez-FERRERAS, Juan Ignacio, Hızlandırılmış Ateizm Dersleri, Çev. Savaş Kılıç, Versus Kitap, İstanbul 2009, 54 s.

COFFY, Robert, Ateistlerin Tanrısı, Çev. Murtaza Korlaelçi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara 2003, 158 s.

COŞKUN, İbrahim, Bilim ve Ateizm/Bilim Felsefe ve Kur'an Işığında Ateizmin Eleştirisi, Ebru Yay., Konya 1988, 165 s.COŞKUN, İbrahim, Modernçağ Ateizmi ve İslam, Konya 2007, 299 s. COTTİER, Georges, L’athéisme Du Jeune Marx/Ses Origines Hégéliennes, Paris 1969, 384 p. ÇINAR, Aliye, Tanrı Yanılgısı Üzerine/İnanmak ya da İnanmamak, Profil Yay., İstanbul 2009, 222 s. DALKILIÇ, Bayram, Yirminci Yüzyılda Bir Ateist: Bertrand Russell, Kendözü Yay., Konya 2000, 144 s. DAWKİNGS, Richard, Tanrı Yanılgısı, Kuzey Yay., 2. baskı, 2007, 367 s.

EKİN, Yunus, Kuran’a Göre İnançsızlık/Küfür Kavramının Semantik Tahlili, Işık Yay., İstanbul 2001, 280 s.

ERGUN, Tanıl, Ateist Bir Kadınla Allah Üzerine Sohbet, Truva Yay., I. baskı, İstanbul 2010, 152 s.

GİLSON, Etienne, Ateizm Çıkmazı, Çev. Veysel Uysal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1994, 143 s.

GÜRSOY, Kenan, J. P. Sartre Ateizminin Doğurduğu Problemler, Akçağ Yay., 2. baskı, Ankara 1991, 112 s.

HYMAN, Gavin, Ateizmin Kısa Tarihi, Çev. Dilek Şendil, Kırmızı Kedi Yay., I. baskı, İstanbul 2011, 208 s.

KONNER, Joan (der.), Ateistin Kutsal Kitabı, Çev. Ali Ünal, Notos Kİtap, İstanbul 2011, 164 s.

KÜTÜK, Selçuk, Ateizm Yanılgısı, Açılım Kitap, I. baskı, İstanbul 2010, 388 s.

LOFTUS, John W., Why I Became an Atheist/a Former Preacher Rejects Christianity/a Former Preacher Rejects Christianity, Amherst, N.Y., Prometheus Books, 2008, 428 p.MAHMOUD, Mostafa, Dialogue with an Atheist, London 1994, 181 p. MARTİN, Michael (ed.), The Cambridge Companion to Atheism, New York: Cambridge University Pres, 2007, 331 p. MESLİER, Jean, Sağ Duyu/Tanrısızlığın İhtimali, Çev. Abdullah Cevdet, Kaynak Yay., İstanbul 1997, 349 s.

NEİLSEN, Kai, Philosophy and Atheism: In Defense of Atheism, New York, Prometheus Books,1985, 231 p.

ONFRAY, Michel, Ateist Manifesto, Çev. Mustafa Kızıltan, Yurt Kitap Yay., Ankara 2011, 276 s.

POİDEVİN, Robin Le, Ateizm/İnanma, İnanmama Üzerine Bir Tartışma, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., I. baskı, İstanbul 2000, 231 s.

SADE, Marquis De, Tanrıya Karşı Söylev, Çev. Işık Ergüden, Versus Kitap, I. baskı İstanbul 2009, 152 s.

SMART, J.J.C–HALDANE, J.J., Atheism and Theism, U.S.A, Blackwell Publishing, 2001, 270 p.SMİTH, George H., Atheism/The Case Against God, U.S.A, Prometheus Books, 1989, 355 p.STEİN, Gordon, A Second Anthology of Atheism and Rationalism, New York, Prometheus Books, 1987, 442 p. ŞİMŞEK, Bedrettin, Bir Tanrıtanımaz’la Din Adamının Tartışması, Kaynak Yay., I. baskı, İstanbul 1998, 170 s.

TOPALOĞLU, Aydın, Teizm ya da Ateizm/Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları, Furkan Kitaplığı, İstanbul 2001, 240 s.

TOPALOĞLU, Aydın (Haz.), Ateizm ve Onun Tenkidi, Türk Dilinden Çev. Mehman Musaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1999, 192 s.

URAL, Kemal, İnançsızlığın Anatomisi, Şule Yay., İstanbul 1992, 523 s.ÜRKMEZ, Melahat, Sözcüklerin Nefesinde/Ateizmden Allaha, Nüve Kültür Merkezi Yay., 2. baskı, Konya 2009, 330 s.

VERNEAUX, Roger, Çağdaş Ateizm Üzerine Dersler, Çev. Murtaza Korlaelçi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara 2001, 122 s.